آشنایی با مراحل مختلف عملیات اکتشاف معدن


◄   مرحله پی جوئی:
 این مرحله شامل انجام عملیات اکتشافی در مناطق امید بخش است که در مرحله شناسایی مشخص شده اند عملیات اکتشافی در این مرحله در مقیاس 20000: 1انجام خواهد گرفت و شامل موارد زیر است: ( هر یک از موارد زیر بر اساس نوع ماده معدنی و گسترش آن قابل تغییر یا حذف می باشد)

 

      +   بررسی های زمین شناسی و اکتشافی
1ـ 1ـ‌تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی با مقیاس 20000: 1 با استفاده از عکس های هوایی 20000 :1 و نقشه توپوگرافی به مقیاس 20000: 1،
2 ـ 1 ـ نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی فسیل شناسی ، مقطع صیقلی ، XRF ، تجزیه شیمیایی به تعداد مورد نیاز بر حسب ماده معدنی و گسترش آن ،
3 ـ 1ـ حفر ترانشه و چاهک بر روی زون های کانی سازی و انجام نمونه گیری سیستماتیک از آنها همراه با برداشت زمین شناسی ،
4 ـ 1 ـ حفر یک یا دو گمانه اکتشافی در مناطق پتانسیل دار بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در صورت لزوم.
 

      +   بررسی های ژئوفیزیکی :
عملیات ژئوفیزیکی در صورت لزوم بر روی مناطق پتانسیل دار پروفیل های شناسایی صورت می گیرد.
 

      +   بررسی های ژئوشیمیایی :
در این مرحله بررسی های ژئوشیمیایی در مناطق امید بخش در مقیاس 20000: 1به صورت زیر انجام خواهد گرفت :
1 ـ 3 ـ تهیه شبکه نمونه برداری در محدوده مورد نظر در مقیاس 20000: 1که از هر یک کیلومتر مربع 5 تا 20 نمونه اخذ خواهد شد.
2ـ 3ـ نمونه گیری از رسوبات آبراهه ای و آنالیز شیمیایی آن ها برای حد اقل 10 عنصر پاراژنز به روشهای مختلف ( روش آنالیز نمونه ها بر اساس نوع نمونه ، تیپ کانی سازی و حد تشخیص و آزمایشگاه خواهد بود )
3 ـ 3 ـ نمونه گیری جهت مطالعات کانی سنگین که معمولا به تعداد 10/1 نمونه های ژئوشیمی بوده و پس از مشخص شدن آنومالی ها در محدوده های آنومالی برداشت خواهد شد.
4 ـ 3 ـ نمونه گیری از سنگ بستر پروفیل در صورت لزوم ( رگه ها و آثار کانی سازی ، آلتراسیون )
5 ـ 3 ـ پردازش داده ها برای عناصر پاراژنز ، تهیه نقشه های آنومالی و ارزیابی آنومالی ها به منظور اولویت بندی اکتشافی و ارائه گزارش.
 

      +   تلفیق داه ها ی زمین شناسی و اکتشافی ، ژئوشیمیایی ، و ارائه گزارش پایانی :
در این مرحله گسترش منطقه معدنی (Target) تعیین و پتانسیل معدنی کانسار روشن می گردد.

 
◄   مرحله اکتشاف عمومی :
در این مرحله عملیات اکتشافی بر روی مناطق معدنی (targets) که در مرحله پی جویی ادامه عملیات اکتشافی بر روی آن پیشنهاد شده به صورت زیر انجام خواهد گرفت ( در این مرحله مقیاس عملیات اکتشافی 5000: 1و یا بزرگتر خواهد بود.) :
 

      +   بررسی های زمین شناسی و معدنی :
1 ـ 1ـ تهیه نقشه زمین شناسی و معدنی 5000: 1با استفاده از عکس های هوایی 5000: 1 و در صورت امکان و ضرورت توپوگرافی 5000: 1که به طریقه فتوگرامتری تهیه شده است ( عکس های هوایی 5000:1 از 4 برابر نمودن عکسهای هوایی 20000: 1تهیه خواهد شد )
2 ـ 1ـ نمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی ، مقطع صیقلی، XRF و تجزیه شیمیایی به تعداد مورد نیاز بر حسب نوع ماده معدنی
3ـ1ـ حفر ترانشه و چاهک و گمانه انجام نمونه گیری سیستماتیک در امتداد آنها و برداشت زمین شناسی آنها
4 ـ 1ـ تغییر و تفسیر نتایج و ارائه گزارش
 

      +   بررسی های ژئوفیزیکی :
انجام عملیات ژئوفیزیکی بر روی منطقه معدنی زون کانی سازی جهت تعیین گسترش عمقی آن ( تعیین شبکه فاصله پروفیل ها و روش عملیات بر اساس نوع ماده معدنی و گسترش زون کانی سازی خواهد بود. )
 

      +   اکتشافات ژئوشیمیایی:
در این مرحله در منطقه معدنی بررسیهای ژئوشیمیایی بر اساس نمونه گیری از سنگ لیتوژئوشیمیایی یا پروفیل خاک به صورت زیر انجام خواهد گرفت.
1ـ3ـ تعیین شبکه نمونه برداری به صورت پروفیل های موازی عمود بر گسترش طولی زون کانی سازی که بر اساس نوع نمونه و روند کانی سازی مشخص می گردد و معمولا به صورت 20*100 ، 40*100 و یا 50*50 خواهد بود. نمونه برداری از سنگ بصورت تکه ای و در هر ایستگاه بطور متوسط حدود یک کیلوگرم نمونه حدود 10 تکه بطوریکه فاصله نقاط نمونه برداری را بپوشاند ، در حالیکه نمونه گیری از خاک پس از انجام مطالعات توجیهی از زون مناسب پروفیل خاک صورت خواهد گرفت،
2ـ 3ـ آنالیز شیمیایی نمونه ها برای 8 تا 10 عنصر پاراژنز،
3ـ3ـ پردازش داده ها ،تهیه نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی ، تعبیرو تفسیر نتایج و تلفیق داده ها ی زمین شناسی و ژئوفیزیکی ، تعیین محدوده کانسارو انتشار کانی سازی در دو بعد سطحی و یک بعد عمقی احتمالی.
 

      +   حفر گمانه های اکتشافی :
این مرحله پس از اتمام بررسی های زمین شناسی ـ اکتشافی ژئوشیمیایی و عملیات ژئوفیزیکی صورت خواهد گرفت و شامل موارد زیر است:
1ـ4ـ تلفیق داده های زمین شناسی و معدنی ، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی و تعیین نقاط حفاری،
2ـ4ـ جاده سازی و ایجاد سکوی حفاری برای حفر یک یا چند گمانه آزمایشی،
3ـ4ـ حفر گمانه های اکتشافی بصورت محدود و برداشت و نمونه گیری از آنها.
 

      +   آزمایشات فر آوری:
بردشت یک نمونه نماینده از زون کانی سازی و انجام آزمایشات تکنولوژی اولیه( در مقیاس آزمایشگاهی ) بر روی آن.
 

      +   تلفیق داده ها و ارائه گزارش پایانی :
تلفیق کلیه داده ها ، تخمین شکل و عیار و ساختار ماده معدنی ،‌، تعیین ذخیره تقریبی و سطح فرسایش کانسار و مشخص نمودن ادامه کار جهت اکتشافات مرحله بعدی.


◄   مرحله اکتشاف تفصیلی:
این مرحله پس از اخذ نتیجه مطلوب از انجام مرحله اکتشاف عمومی و بر اساس برنامه پیشنهاد شده بر روی زون کانی سازی ( کانسار) در مقیاس های 500: 1یا 1000: 1 یا 2000: 1 بر حسب نوع ماده معدنی و گسترش زون کانی سازی انجام خواهد گرفت و شامل موارد زیر است:‌
1ـ 4ـ تهیه نقشه زمین شناسی ـ توپوگرافی محدوده کانسار های 500: 1 یا 1000: 1 ، 2000: 1 متناسب با ایجاد و نوع ماده معدنی و ویژگی های زمین شناسی ـ معدنی آن،
2ـ4ـنمونه گیری جهت مطالعات پتروگرافی ، مقطع صیقلی، XRF و تجزیه شیمیایی به تعداد مورد لزوم بر حسب نوع ماده معدنی و گسترش آن ،
3ـ4ـ حفر ترانشه و چاهک و برداشت زمین شناسی و نمونه گیری از آنها،
4ـ4ـ عملیات ژئوفیزیکی در امتداد پروفیل هایی عمود بر گسترش طولی زون کانی سازی به فواصل مورد لزوم،
5ـ4ـ تعیین شبکه حفاری و حفر گمانه های اکتشافی بر روی مناطق آنومالی ژئوفیزیکی همراه با برداشت مغزه ها و نمونه گیری از آنها،
6ـ4ـ ارزیابی ژئوشیمیایی بر اساس نمونه های اخذ شده از ترانشه ها و گمانه های اکتشافی به منظور تعیین روند زون کانی سازی و کشف ذخایر پنهان ،
7ـ4ـ برداشت یک یا دو نمونه نماینده از سایر کانسار و انجام آزمایشات تکنولوژی در مقیاس نیمه تفصیلی بر روی آنها ،
8ـ4ـ تعیین شکل کانسار و عیار میانگین و ذخیره قطعی کانسار،
9ـ4ـ انجام مطالعات فنی ـ اقتصادی  بر روی کانسار.
10ـ4ـ تلفیق کلیه داده ها ، تعبیر و تفسیر نتایج و ارائه گزارش پایانی

/ 3 نظر / 320 بازدید
صدرالدین

بابا چرا اینارو میگی دست زیاد میشه شوخی کردم دمت گرم

احسان وظیفه دان

احمدجان اگه ممکنه روش تهیه ی نقشه های ژئوشیمیایی تو وبلاگ بذاری.اینم تقاضایی که میخاستی .باتشکر

حافظ

عالی